Một cuộc trò chuyện nhỏ với đạo điễn Nguyễn Anh Nguyên về dự án sáng tạo Akira.